Gareelweg 26 4727TB Moerstraten

In opdracht van waterschap Scheldestromen worden alle sloten, bij het waterschap in beheer, gemaaid. Het betreft een areaal van ±1000 km. Het betreft hier het klepelen en uitkorven van de watergangen.

De werkzaamheden vallen onder een meerjarige overeenkomst.